European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Оценяване на уменията: ключ кам осигуряване на ефективни, отговарящи на индивидуалните потребности възможности за учене зад решетките

Georgios Karaiskos, програмен асистент в Европейската асоциация за образование на възрастни (EAEA), относно значението на оценяването на уменията и нуждите на лишените от свобода за ефективността на образованието и обучението в затворите

Prison education Skills Assessment.

 Georgios Karaiskos, програмен асистент в Европейската асоциация за образование на възрастни (EAEA), върху значението на оценяването на уменията и потребностите на затворниците за ефективността на образованието в затворите

Решителна стъпка към лично и професионално развитие

В рамките на действието Пътеки за повишаване на уменията: нови възможности за възрастните на Новата програма за умения за Европа, оценката на уменията е първата решителна стъпка, която възрастните с ниски умения трябва да предприемат, за да се включат в "Пътеки за повишаване на уменията" и да получат достъп до нови възможности за учене.

Prison ed Upskilling Pathways.

Процедурата на оценяване може да предостави на нискоквалифицираните възрастни възможността да идентифицират настоящите си умения и да определят нуждите от повишаването им.  Този процес на идентификация има важно значение за осигуряването на отговарящи на индивидуалните потребности възможности за учене и за подпомагането на тези хора да се придвижат към втората степен на тристепенния подход, илюстриран по-горе. Важно е да се отбележи, че уменията са критичен актив в контекста на личното и професионалното развитие на всеки човек, още повече на хората, които се нуждаят от повишаване на съществуващите умения и усвояване на нови. Затова оценяването на уменията е стартовата точка за нискоквалифицираните възрастни в пътуването им към по-добро бъдеще.

Затворниците са целева група, която отговаря на описанието по-горе и има неотложна необходимост от оценка на ученията и по-ефективни възможности за обучение.

Принадената стойност на оценката на нуждите при образованието в затворите

Проучването PIAAC на затворниците в САЩ, което понастоящем е единственото сравнимо проучване по темата, потвърждава тезата, че затворниците имат по-ниска четивна и математическа грамотност в сравнение с населението като цяло. Тази констатация е в полза на аргумента за неотложната нужда от повече възможности за обучение и за оценка на уменията в затворите.

Препоръката на Съвета на Европа за образованието в затворите от 1989 г. изтъква необходимостта в затворите да бъдат предоставени широка гама възможности за учене, като специално внимание се обръща на грамотността. Съгласно препоръката, образованието в затвора трябва да се стреми да развива личността като цяло, отчитайки социалния, икономическия и културния контекст на затворниците. Оценката на ученията е мощен инструмент, който може да доведе до предоставянето на високо ефективни и съответстващи на индивидуалните потребности програми за затворниците.

Според GHK доклада за образованието и обучението в затворите в Европа, изготвен по поръчка на Европейската комисия през 2013 г., само 3-5% общия брой на затворниците в EС-27 има достатъчно висока квалификация, за да продължи образованието си във висше училище, а делът на преждевременно напусналите училище сред затворниците в много от страните е висок. Този факт влияе върху перспективите на затворниците за лично и професионално развитие след освобождаването. Предоставянето на образование в основни умения (четивна и математическа грамотност), както и на професионално обучение може да отговори на това предизвикателство. Възможностите за учене, които се предлагат в затворите, трябва да отговарят на индивидуалните нужди и да отчитат стремежите  на затворниците, така както това е записано в Правилата на европейските затвори:

‘Всеки затвор трябва да се стреми да осигури на всички затворници достъп до образователни програми, които са възможно най-всеобхватни и които отговарят на индивидуалните им нужди, при отчитане на индивидуалните им стремежи"

От тази гледна точка става очевидно, че оценяването на уменията и нуждите преди предлагането на възможности за учене в затвора трябва да се разглежда не като възможност, а като необходимост.

Планиране за бъдещето

В Европа са осъществени няколко инициативи за развитие на оценяването на уменията в затворите. Все още обаче положението може да бъде характеризирано с фрагментация и липса на колективен подход, основан на общо разбиране. Както е посочено в GHK доклада за образованието и обучението в затворите в Европа, държави като Испания и Ирландия са разработили стандартизирани пакети за оценяване и програми за индивидуална работа в обучаемите. Докладът отбелязва, също така, че броят на възрастни затворници, които участват в образование и обучение в повечето държави остава нисък. Това може да се дължи на различни фактори, включително на факта, че предлаганите предмети не съответстват на интересите на затворниците - констатация, която още веднъж показва нуждата от оценка на уменията и нуждите на лишените от свобода. 

Програмите на ЕС са подкрепили редица проекти в сферата на образованието и обучението на възрастни. Появяват се нови инициативи за подпомагане на сътрудничеството и споделяне на опит и знания. Ето някои от многото иновативни проекти, които работят в посока по-добро бъдещще за образованието и оценката на уменията в затворите:

  • Foriner – този проект има за цел да предостави на лишените от свобода в затвори на ЕС, чиято националност е различна от страните в ЕС, достъп до качествени, адаптирани, водещи до сертифициране възможности за обучение.
  • Партньорството по програма Grundtvig Aкредитация на предходно (чрез опит) учене в затворническа среда  имаше за цел да идентифицира факторите, задържащи развитието на акредитацията на предходно учене чрез опит в затворите.
  • Skills4freedom – този проект се фокусира върху развитието на трансверсални умения.
  • SkillHUBS – проект, който цели да разработи транснационален модел за консултиране и обучение за лишени от свобода, като поставя оценката на уменията и нуждите в центъра.

Като се фокусираме върху оценката на уменията и нуждите, ние поставяме индивида в центъра на вниманието и по този начин постигаме максимума от трансформиращата сила на ученето. By focusing on assessment of skills and needs we put the individual in the centre of attention and by doing so we make the most out of the transformative power of learning. Както Steven Tyrell – лауреат на наградата на ‘Фестивала на ученето 2017’ и бивш  от Обединеното кралство – казва за своя опит в затвора:

'Учих много и преоцених живота си, както и това, което искам от него.'


Georgios Karaiskos е програмен асистент в Eвропейската Асоциация за Образование на Възрастни (EAEA). Има степен по философия и педагогика от университета "Аристотел" в Солун, Гърция и магистърска степен по образование на възрастни от университета в Глазгоу. Като сертифициран учител, той проявява интерес към включващото образование и силно вярва в трансформиращата сила на ученето.

Login (7)

Коментар

Manuprāt, ir jādod iespēja ieslodzītajiem izglītoties. Tikai rodas jautājums, kāpēc viņi varētu par valsts līdzekļiem mācīties, bet ir daudz bērnu, kam ir finansiālas grūtības ģimenē un nevar atļauties pēc pamatskolas vai vidusskolas turpināt mācīties. Šiem bērniem jādodas strādāt, lai varētu izdzīvot. Tad iespēja ir jādod arī šādai cilvēku grupai, kam ir šīs finansiālās grūtības. 
Vēl, protams, cietumos ir cilvēku grupas, kuriem jau ir izglītība, bet varētu dot iespēju pilnveidoties arī citā jomā. Uzskatu, ka tā ir laba iespēja visiem ieslodzītajiem mācīties, tikai vajadzētu pašiem nopelnīt, strādājot turpat cietumā, un tikai tad dotu iespēju mācīties.
Login (0)

Manuprāt, šāds risinājums ir labs, lai uzlabotu ieslodzījumā esošo cilvēku dzīves līmeni pēc  soda izciešanas. Vienīgi ir jādomā - vai šāds modelis arī strādātu Latvijā... lasīt un rakstīt, kā arī skaitīt iemācas jau bērnudārzā, uzlabojot prasmes skolā pirmajās klasēs. Ja domājam tīri finansiāli - šādi projekti (katru ieslodzījumā esošo novērtēt, pielāgot mācību programmu utt) no budžeta līdzekļiem izmaksātu diezgan ievērojamu summu. Vai tiešām mūsu valsts to var atļauties?
Login (0)

Esmu pārsteigta uzzināt par to, ka vispār ir šādas iniciatīvas, tāpēc google meklētājā ierakstīju dažus atslēgas vārdus, kas saistīti ar  cietumu, ieslodzījumu un izlglītību. Vēl viena no saitēm saistībā ar šo rakstu /lv/blog/izglitiba-cietumos kuru iesaku izlasīt arī citiem,iepazīties ar pamatnostādnēm. Izglītība maina cilvēku.
Login (0)

Paldies par ieskatu izglītošanai ieslodzījumu vietās. 
Mācīšanās ir pozitīvas uzvedības piemērs, kas ieslodzījuma vietās ir ļoti nozīmīgi - būt labākam un mainīties. Kā arī gūt gandarījumu no tā, ka ir gūtas jaunas prasmes un zināšanas. 
Vislielākais ieguvums ir veiksmīga resocializācija. Izejot no ieslodzījuma vietas, cilvēkam ir jāsāk dzīve no jauna - ir jāmeklē sev darbavieta, kurā iegūtās prasmes un zināšanas ļoti noder.  
Login (0)

Paldies par plašāku ieskatu par mācību iespējām ieslodzījumā! 
Protams, arī cilvēki ieslodzījumā ir cilvēki un arī viņiem ir jāprot lasīt, rakstīt, rēķināt, kas nepieciešamas ikvienam. Tā ir lieliska iespēja cietumā pavadīto laiku izmantot lietderīgāk. Tā ir iespēja ne tikai iemācīties šīs tik ļoti nepieciešamās prasmes, bet arī motivēt, saprast, sākt domāt par to, cik izglītība ir svarīga, lai ikdienā normāli komunicētu ar citiem, iegūtu darbu vai spētu darīt citus svarīgus darbus un pieņemtu sakarīgus lēmumus.
Manuprāt, pedagogs ieslodzījumā nav tikai priekšmeta skolotājs, bet arī saikne ar brīvību. Prieks apzināties, ka arī ieslodzītajiem cietumā ir šādas iespējas, kas palīdz ne tikai indivīdam, bet arī sabiedrībai kopumā, jo tā mēs samazinam mūsu neizglītoto procentu skaitu, kas ir tikai pozitīvi.
Login (0)

Wpis zmuszający do refleksji. Podejrzewam (choć może się mylę), iż ludzi dorosłych, takich jak Steven Tyrell, w zakładach karnych, jest bardzo mało. 

W cytacie S. Tyrell'a: "„Sporo się uczyłem i przeprowadziłem ponowną ocenę swojego życia oraz tego, czego od niego chcę”, warto zauważyć bardzo ważną i moim zdaniem kluczową kwestię -  człowiek osadzony, musi dojść do tego, czego chce od siebie i od życia. 

Ile jest ludzi w zakładach karnych, która potrafi i chce odpowiedzieć sobie na to pytanie?

Być może warto pomóc im w zrozumieniu ich potrzeb, ich oczekiwań wobec życia teraźniejszego jak i przyszłościowego, w znalezieniu życiowych celów, których sami nie potrafią odnaleźć. Dać wiarę w to,  iż pomimo miejsca, w którym się znajdują są wyjątkowymi ludźmi, których stać na dużo więcej, którzy mogą zainwestować w siebie, poświęcić swój czas na rozwój. Pokazać im, że mogą się kształcić, poszerzać swoją wiedzę. A żeby uczestniczyć w tym wszystkim, wystarczy tylko (albo aż) chcieć. 

Co zrobić, by ludzie w takich miejscach chcieli się edukować? Jak ich do tego przekonać? Jak pokazać, że warto?  

Login (0)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?