Blog
Blog

Обучението за възрастни и Работната програма на Европейската комисия за 2015: какво се случи досега

Стартирането на Работната програма на Европейската комисия за 2015 г.  на 16 декември м.г. бе огласено, за да отбележи нов подход на поставяне на по-силен акцент върху приоритетите и резултатите от страна на ЕС. Както първата работна програма на новата Комисия, оглавявана от Жан-Клод Юнкер, настоящата програма е разработена с цел да изпрати сигнал, че искаме да акцентираме освен върху "бизнеса както обикновено", и върху „големите неща” като „работни места и растеж”. Какво означава това за ученето на възрастни? Възможно ли е да се прочете нещо в досега разработените документи?

Образованието и обучението са от особено значение за две от новите инициативи в програмата: работни места, растеж и инвестиции, и единен цифров пазар. Както г-н Юнкер подчертава в своите политически насоки, представени през лятото, образованието и обучението са от основно значение за справяне с безработицата и с това, което той нарича „липса на социална справедливост”, която в някои случаи се явява страничен ефект от мерките, взети по време на икономическата криза. Той отбелязва също, че в Европа липсва подготовка за дигиталната ера и е необходимо „повишаване на дигитални умения и ученето в обществото”.

Инициативите, които ще бъдат предприети в рамките на Работната програма, ще бъдат представени  в подробности през следващите месеци. В настоящия момент знаем, че е изготвен Инвестиционен план за около 315 милиарда евро, който е основен двигател в работата на новата Европейска комисия и е предназначен да определи стратегическите инвестиции,  притежаващи потенциал за създаване на стопанска дейност. Дейността по изчисляването на тези инвестиции е все още на много ранен етап. Но специалната Работна група по инвестициите, създадена през месец септември, изготви доклад на 9 декември м.г., който установи наличието на около 2000 г. проекти на територията на ЕС на стойност около 1300 милиарда евро потенциални инвестиции.

Тъй като планът е предназначен за подкрепа на проекти със значителна критична маса, може би не е изненадващо, че най-често срещани в областта на образованието и обучението са проекти, свързани със значително развитие на училищното и на висшето образование, както и на дигиталните учебни инфраструктури. Има и проекти, свързани с чиракуване и учене чрез работа. Също толкова изненадваща обаче, е липсата на проекти, които споменават изрично ученето през целия живот  или ученето на възрастни. Съществува проект за разработване на масови открити он-лайн курсове за възрастни в Гърция, както и фонд за учене през целия живот в Нидерландия. Изглежда рядко се срещат проекти за възрастни в неравностойно положение: редки изключения са проектът на Обединеното кралство за учене на възрастни хора с психични проблеми и полският проект за разработване на настаняване и обучение на възрастни хора.

На този етап би било неразумно да се зачитаме прекалено в списъка с проекти, разработени в рамките на това, което Работната група нарича „амбициозно кратък период от време” (около 2 месеца), тъй като той е примерен и неизчерпателен, и изключва проекти, финансирани предимно от европейските фондове. Въпреки това, ние трябва да попитаме колко добре позиционирано би трябвало да  бъде ученето на възрастни, за да се възползва от Инвестиционния план? Както докладът на Работната група изтъква, пазарът в областта на ученето през целия живот е неефективен и поставя по-възрастните работници в неравностойно положение, а частното финансиране е ограничено от дългосрочния характер на инвестициите в образованието и лошите финансови резултати. Освен това, можем да запитаме дали някои части на ученето на възрастни са особено зле позиционирани, за да съчетаят големия мащаб с добре структурирани програми, както се изисква от Инвестиционния план?

Тези проекти са само начало.  В момента те подготвят някои от първоначалните градивни елементи на комплексните работни места, растежа и инвестиционния пакет, а не цялостна стратегия. Пред ученето на възрастни има все още много време, за да се издигне до предоставените му възможности.

Автор: Андрю Маккошън

---------------------------------

Андрю Маккошън е работил повече от 20 години в областта на образованието и обучението. През последните 10 години е специализирал в областта на изследванията на политиките за развитие и оценки за Европейския съюз, а преди това е бил консултант в Обединеното кралство. В момента е консултант на свободна практика, асоцииран член на Академията за висше образование на Обединеното кралство, експерт за Обединеното кралство на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, и член на Работната група за изследвания в областта на образованието и работодателите.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?