Blog
Blog

Каква трябва да бъде ролята на ученето за възрастни в подкрепа на социалното включване?

Често се смята, че ученето за възрастни може да бъде  универсално, приложимо за всички, че може да включва развитието на умения за заетост, преквалификация с цел постигане  на съответствие с променящите се икономически условия и повишаване на социалното включване. Резолюцията на Съвета на Европейския съюз за обновена Европейска програма за ученето на възрастни включва всички тези аспекти, отбелязвайки, че

ученето на възрастни осигурява повишаване на квалификацията, или преквалификация на хората, засегнати от безработица, преструктуриране и промени в професионалната ориентация, а също така има важен принос за социалното включване, активното гражданско съзнание и личностното развитие.”

Може ли ученето на възрастни да бъде нещо универсално приложимо за всички?

Доколкото ученето за възрастни може да постигне всичко това, вероятно е по-правилно да се приеме, че целите на ученето, насочено към заетост, ученето за преквалификация и ученето за повишаване на социалното включване често изискват много различни подходи. Тези цели, или “очаквания” за ученето на възрастни могат понякога да си противоречат. Повдига се дългогодишния спорен въпрос: за какво служи ученето на възрастни, или може би за какво трябва да служи ученето на възрастни?

Пригодност за заетост, или социално включване? Или и двете?

Дебатът за целите и фокуса на ученето на възрастни е изключително решаващ, когато е насочен към целите за повишаване на социалното включване. Може би възприемането на политически подход, фокусиран върху прилагането на ученето на възрастни за повишаване на пригодността за заетост и икономическа конкурентноспособност са полезни за икономиката, но този подход не подпомага непременно социалното включване. Разбира се, подходът може да стимулира включването чрез повишаване на възможностите за заетост като начин за справяне с бедността.

Всъщност, той има потенциала да ограничи в максимална степен ролята на ученето като механизъм за повишаване на социалното включване в по-широк смисъл, особено от гледна точка на групите в най-неравностойно положение. Не всички обучавани, и главно тези, изправени пред тежко социално изключване, маргинализация и неравнопоставеност, са готови за обучение, насочено към работа. За някои ангажирането с учене е значима крачка, но също и обезсърчаващо предизвикателство. Въпреки това, участието в обучение може да изиграе жизненоважна роля за “ресоциализация” на хората чрез социална и обществена ангажираност, следователно да намали тяхното изключване и изолация. То има несъмнена ценност, независимо от това дали води до придобиване на формално призната  квалификация, или е напредък към започването на работа.

Поддържане на балансиран фокус

Важно е да се признае, че доколкото ученето на възрастни може да подпомага както икономически цели (свързани със заетостта), така и цели, свързани със социалното включване, като при това в зависимост от фокуса си то може не винаги да постига тези двойни цели. Вероятно съществува необходимост да се обезпечи ученето и само като път към взаимодействие с други хора, или към по-активно участие в обществата, което не се губи във времена на строги икономии и икономически предизвикателства. Постигането на такова взаимодействие не е лесно, но има способи, допринасящи за постигането на такива по-широки цели, заедно с осигуряването на достъпност за всички групи, без значение каква е тяхната мотивация за участие.

Финансирането на подходи, организирани на общностен принцип към ученето в мрежи е такава възможност в контекста на ограничени ресурси, при условие, че са налице подкрепа на политиките, политическа воля, и наличие на първоначално и продължаващо финансово подпомагане. Сред обещаващите примери за подобни подходи са тези на ‘Community Learning Trusts’ (http://www.niace.org.uk/community-learning/), наскоро стартирали в Обединеното Кралство, като първоначалните данни (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284119/bis-14-602-community-learning-trust-clt-pilot-evaluation.pdf) подсказват, че подходът към посрещане нуждите на възрастни обучавани, особено тези в неравностойно положение, може да бъде успешен.

Иновативни и непознати досега подходи без съмнение се развиват и другаде, и би било чудесно да научим за тях. Засега обаче изглежда е достатъчно да помислим върху това, че докато целите на ученето на възрастни могат да се променят, то правещите политики и финансиращите организации е необходимо да избягват да се съсредоточават само върху една група цели за сметка на други.

Автор Йън Аткинсън

----------------------

Иън Аткинсън е помощник-директор в Ecorys UK, където ръководи научноизследователската работа и политиките по отношение на заетостта и пазарите на труда. Неговите изследователски интереси и опит са насочени към социално включване, основани са на резултати от механизми на плащане и тяхното въздействие в областта на пригодността за заетост.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?