Blog
Blog

Как да отговорим на нуждата от взаимодействие при планиране на онлайн обучение?

Едно от предимствата на обучението, провеждано изцяло онлайн е, че в него могат да се включат голям брой участници от различни, отдалечени едно от друго места. По този начин темите от взаимен интерес стават леснодостъпни и участниците пестят време и пари. От друга страна въпросът е: как да развиваме контакта с обучаващите и с другите участници, като освен това отговаряме на нуждата от взаимоотношения между участниците? Как да осигурим изграждане на отношения с високо качество между обучаващите и участниците и между самите участници?

29/01/2019 г.

Автор: Ружица Маджаревич

 

Едно от предимствата на обучението, провеждано изцяло онлайн е, че в него могат да се включат голям брой участници от различни, отдалечени едно от друго места. По този начин темите от взаимен интерес стават леснодостъпни и участниците пестят време и пари. От друга страна въпросът е: как да развиваме контакта с обучаващите и с другите участници, като освен това отговаряме на нуждата от взаимоотношения между участниците? Как да осигурим изграждане на отношения с високо качество между обучаващите и участниците и между самите участници?

Сътрудничеството и взаимното уважение са значими фактори за качеството на класовете. Една от теориите, която може да даде обяснение за това е теорията за нуждата от взаимоотношения в образованието, произтичаща от прилагането на образователния анализ на взаимодействието. Изхождайки от факта, че нуждата от взаимоотношения е основна физиологична нужда, чиято цел е създаване на сигурни и пълноценни взаимоотношения с другите, образователният контекст се възприема вече като друга среда, в която търсим начин да отговорим на тези нужди. В нашия контакт с другите ние се стремим да отговорим на следните аспекти на взаимоотношенията:

  • Континуум на сходството/разликата: Аз съм като другите – Аз съм различен от другите
  • Континуум на влиянието: Аз ти влияя – Ти ми влияеш. В образователен контест това основно се отнася до възможността за започване на контакт и комуникация.
  • Континуум на уважението: Аз те уважавам – Ти ме уважаваш.

По време на обучението „лице в лице” отговаряме на тези нужди чрез различни методи на работа (напр. индивидуално, в малки групи), насърчаваме участниците да изразяват своето мнение; търсим обратна връзка, на базата на която съобразяваме съдържанието на обучението; директно приканваме участниците на участват в дейности. В същото време невербалният контакт след извършване на действията съдейства за намирането на отговор на тези нужди, напр. правим зрителен контакт, за да покажем на някого, че знаем, че иска да каже нещо.

За да споделим полезен опит за осъществяване и поддържане на контакт с преподаватели и с други участници в обучението в онлайн-среда, е важно внимателно да планираме уроците. Ето някои идеи:

  • За да направим възможен контакта между участниците и обучаващите е важно да обясним контекста, в който се провежда обучението (напр. описание на организацията, предоставяща обучението) и да представим лекторите, така че участниците да могат да преценят съответствието и полезността на съдържанието на обучението за себе си, напр. чрез кратко видео.
  • Да покажем нашето уважение към предишния опит на участниците и да подчертаем общите ни черти по време на работа, можем да наблегнем на някои често задавани въпроси за обучението, например какво да се направи в случай на технически проблеми, как да се използва платформата, на която се провежда обучението, какво участниците в предишни обучителни сесии са възприемали като особено значима информация. Важно е също да направим тази част ясно обозначена и леснодотъпна за участниците в платформата за обучение, напр. да направим възможен достъпа до тази част от секцията от различни обучителни съдържания.
  • Ако обучението се провежда през определен период от време, могат да бъдат включени дейности за среща на участниците, напр. запознаване чрез сесия на интерактивен уебинар, или въвеждане в общо пространство например форум и т.н. Участниците биха могли да представят своите цели на обучението, при което могат да установят, че споделят общи цели с други участници, с които да си сътрудничат по време на обучението.
  • Ако обучението е налично по всяко време и участниците избират свой собствен темп и метод на работа, опитът на предишни участници може да бъде подчертаван, така че участниците биха могли да споделят своя опит от ученето. Важно да се посочи ,че е възможен контакт с обучителя по всички възникващи въпроси върху съдържанието, техническите проблеми и т.н.
  • Можем да помислим за начин за окуражаване на работата по двойки или по групи по време на онлайн обучителните сесии чрез различни ICT инструменти, например съвместно писане в облачни документи.
  • В началото е важно да обмислим начина, по който ще използваме възможностите на платформата за обучение, за да обърнем внимание върху ангажиментите на участниците и да насърчим тяхното участие, когато е необходимо. Например можем да изпратим съобщение на участника, че е регистриран, но не виждаме негово участие, да проверим дали има отпаднали от обучението или има друга причина за липса на участие. Има ли символичен метод за поощрение, напр. присъждане на процент за постигнат напредък, малки награди, баджове и др.?
  • Особено за възрастните, които са имали неприятен опит от образование в миналото, можем да подчертаем предимствата на онлайн обучението: те могат сами да изберат нивото на взаимодействие с другите участници, могат лесно да контактуват с обучителя, могат да изберат онлайн курс, в зависимост от нивото на взаимодействие и интерес, напр. дали курсът е ограничен в определен период и има точно определен край, или е нещо което те могат да следват със собствено темпо, определяйки сами края му.

Вече посочихме, че е важно да се вземат предвид нуждите от взаимоотношения между участниците при планиране на онлайн обучение и споделихме някои от начините да отговорим на тези нужди. Каним ви да споделите добри практики от своя собствен опит и размисли по темата чрез вашите коментари (и като участници в онлайн обучение и като обучители).

Източник: https://ec.europa.eu/epale/en/blog/how-respond-relational-needs-when-planning-online-training

 

 

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?