Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Покана за разискване на теорията, свързана с ученето за възрастни

„Няма нищо толкова практично, колкото добрата теория” (Люин, 1951 г.).

Много често „се губим” в практиката заради напрежението на ежедневната работа. Въпреки че повечето обучители на възрастни имат опит в андрагогиката, много от тях споделят, че нямат време за задълбочаване върху теоретичната основа на работата си. Този блог има за цел да стартира разговор и да подкани хората към коментари относно любимите им теоретици. Започвам с цитат от виден теоретик, който не е от сферата на образованието за възрастни – Кърт Люин – „Няма нищо толкова практично, колкото добрата теория” (1951 г.).

 

Пауло Фреири (1921 – 1977) – трансформиращо образование

Пауло Фреири, работейки със селяни в Бразилия, разглежда образованието като път към свободата, и по-специално – свобода от бедността и потисничеството. Идеите на Фреири са следните – образованието е всъщност преминаването от това хората да бъдат разглеждани като обекти и самите те да се възприемат като обекти (нямащи право на избор и нямащи възможност да оформят своето бъдеще) към това да се възприемат като субекти (главни действащи лица, които могат да оформят и моделират собствения си живот). Образованието се разглежда като интервенция и катализатор за промяна. Това означава, че обучителите трябва да търсят местата, където са налице потиснатост и угнетеност и да провокират дискусия отностно тези състояния, предлагайки и пътища за промяна. Образованието всъщност е неразривно свързано с това обучаващите се да придобият инструментите, с които да осъществат промяна (например селяните да придобият умения за четене и писане, за да се борят за своите права.)

Фреири предлага също и практики, които надграждат идеите, свързани с образованието като път към свободата, а именно:

- Поставяне на проблеми – образованието трябва да се занимава с поставяне на дневен ред на проблеми, а не с предписване на решения.

- Обучителите следва да са наясно с т. нар. интернализирана угнетеност, при която маргинализираните групи приемат, че „заслужават” да са маргинализирани.

- Следва връзката между обучаващ и обучаем да е равнопоставена – всеки от тях се учи от другия и проявява уважение.

- В основата на тази форма на образование е идеята за социалната трансформация.

- Практика – осъзнаване на света и действие за това той да бъде променен. Не е достатъчно хората да се събират просто за да трупат знания за социалната действителност. Те трябва да действат заедно по отношение на тази среда, за да я осъзнаят и да я трансофмират чрез последващи действия

Според Фреири основната цел на образованието е свободата, и по-специално свободата на колектива. В трудовете му намират място и идеи относно интернализираната угнетеност, практиката и равенството между учител и обучаем.

 

Малкълм Ноулс (1913 – 1997) – Подход, насочен към обучаемия

Малкълм Ноулс разпространява идеята за андрагогиката и я противопоставя на идеята за педагогиката, подчертавайки разликите между това да работиш с възрастни и с деца. Според Ноулс основната концепция, стояща зад андрагогиката е, че тя се фокусира върху възрастни, които:

  • Са автономни индивиди, свикнали с това да действат самостоятелно
  • Имат житейски опит, който ги е направил такива, каквито са
  • Сами са избрали да учат и затова са готови да го правят
  • Се фокусират върху „проблема”, който ги е накарал да учат – заради това те са мотивирани да учат определени неща
  • Имат силна нужда да разглеждат и отнасят ученето към самите тях и техния живот.

Затова преподавателят трябва да постави възрастния в центъра на собственото си учене. За да бъдат поставени контекстуално концепциите на андрагогиката е полезно да обърнем внимание как Ноулес е оформил основните концепции, стоящи зад педагогиката, основно относно обучението на деца – децата биват направлявани отвън; нямат житейски опит; имат нужда някой да им показва какво е необходимо да се учи. Преподавателят има пълна отговорност за вземане на решенията относно това какво, как и кога да се учи, както и дали материалът е усвоен. Педагогиката, или обучението, направлявано от учител, поставя обучаемия в подчинена роля, изискваща съобразяване с инструкциите на учителя и учебните планове. Обучаемите трябва да знаят само това, на което преподавателите ги учат. Резултатът е ситуация на преподаване и учене, която активно насърчава зависимост от обучаващия. Затова Ноулес отбелязва нуждата преподавателят да поставя възрастния обучаем в центъра на своето учене.

Присъединете се – споделете за теоретик, чията работа ви вдъхновява и защо това е така

 

Препратки

Люин, К. (1951) Теория в социалната наука; избрани теоритични трудове. D. Cartwright (ed.). New York: Harper & Row.

Аонтас: Теоритици и мислители – връзката с практиката

Аонтас: Теоритици и мислители – връзката с практиката

Login (0)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?