Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Фокусът на EPALE: Доброволчеството в ученето на възрастни

Тематичният фокус на EPALE  за м. декември е върху ролята на доброволчеството в ученето на възрастни.

Volunteering in adult learning

Тематичният фокус на EPALE за м. декември е върху ролята на доброволчеството в ученето на възрастни.

Доброволците могат да допринасят за сектора за учене на възрастни, като работят наред с местните преподаватели за предоставяне на основно образование и езиково обучение. Могат да участват и по други начини, като подпомагат инициативите на малките общности и обучават в различни умения. Но не става въпрос само за основни умения и грамотност - доброволци с експертни познания по бизнес или маркетинг, например, могат да предадат на хората уменията, които са им необходими да създадат и управляват малък бизнес.  Те могат да съдействат за развитието на междукултурни отношения и да подпомагат възрастните да си изкарват прехраната или да разбират човешките си права. 

Тук на EPALE ние осъзнаваме важната роля на доброволчеството в ученето на възрастни. Прегледайте връзките по-долу, за да откриете интересни ресурси по темата, качени от общността и от националните екипи. Посещевайте EPALE редовно през декември за ново съдържание!

Blog posts

Ролята на приятелите-доброволци за подпомагане на интеграцията (EN)

Добре дошли в класа по танци, където средната възраст е 77 (EN, BG, FR, FI)

Изграждане на разнообразни общности чрез доброволчество  (SK, ET, EN)

Валидзиране на компетентности в сферата на доброволчеството на базата на Европейската квалификационна рамка (EN, DE, ES, PT, BG, IT, FI)

Случай от практиката, представен на семинар: 'Доброволци за междукултурно обучение' (EN)

Доброволци в езиковото обучение и ограмотяването на възрастни мигранти (EN, NL)

Най-важното умение на доброволеца е да слуша - обмяна на опит чрез наблюдение на работния процес в Лондон (EN, FI)

Доброволците: как се признават уменията им? (EN, ET)

Доброволчеството за бъдеще: Повишаване на уменията на международни доброволци като активни граждани по проблеми на международното развитие (EN)

Случай от практиката: Проектът ‘Аз съм доброволец!’ (EN)

Доброволчеството като ментор на възрастни (EN, ET)

Доброволецът в ученето на възрастни (EN, NL)

Ресурси

LEVER UP / Стойността на неформалното обучение и трансверсалните компетентности, придобити при доброволческа служба за повишаване на пригодността за заетост, социалната отговорност и мобилността

Доказателства за въздействието: ресурс в подкрепа на доброволческия сектор да проследи въздействието на ученето на възрастни 

Ролята и стойността на доброволците в системата на криминалното правосъдие - европейско изследване

Доброволците са фактор за промяна: инструменти и най-добри практики в набирането, управлението и задържането на доброволци

Учене и доброволчество в общността

Включващо доброволчество

Въздействие, мотивации и признаване на доброволцитеVolunteer impact, motivations and recognition

Доклади от семинар по програма Grundtvig – "Доброволци за междукултурно обучение"

Login (9)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?