Blog
Blog

EPALE фокус: неформално и самостоятелно учене

В периода 15-19 август EPALE ще постави специален акцент върху самостоятелното и неформалното учене.

 

В периода 15-19 август EPALE ще постави специален акцент върху самостоятелното и неформалното учене.

Въпреки че са различни, неформалното и самостоятелното учене често биват използвани заедно, за да обозначат процеса на придобиване на умения, знания и компетенции извън традиционната учебна среда.

Често неформалното и самостоятелното учене биват подценявани, но именно те могат да посрещнат нуждите на учащите, които не са били удовлетворени посредством традиционното формално учене.

Ние, от EPALE, искаме да повишим осведомеността за това колко важни са неформалното и самостоятелното учене. Искаме да предоставим на общността, занимаваща се с учене за възрастни, практически ресурси, интересни статии и полезни съвети по темата.

Не пропускайте да разгледате съдържанието по-долу, събрано от националните звена за подкрепа на EPALE от цяла Европа. За да видите всичката налична информация, свързана с неформалното и самостоятелното учене, посетете нашата подтема Неформално и самостоятелно учене.

 

Блогове

“Умения” – ключова концепция за образователния сектор? (на немски език)

Изследване на тема „Да се чувстваме по-млади, въпреки че остаряваме“ (на английски език)

Футболът образова (на немски език)

Самостоятелното учене – немската гледна точка (на немски език)

Ученето и гражданската ангажираност (на немски, английски и френски език)

Миграцията, предприемачеството и самостоятелното учене (на немски, английски и френски език)

Кръгът на ученето. Шведският метод за образование на възрастни (на английски и полски език)

Валидиране, основано на квалификационната рамка: Проектът Match2NQF (на немски и английски език)

Валидиране на неформалното и самостоятелното учене – холистичен подход от Шотландия (на английски език)

Валидиране на компетенции от сферата на доброволчеството, базирано на Европейската квалификационна рамка (на немски, английски, испански и португалски език)

Жени се учат да програмират в рамките на семинари, наречени „Rails Girls“, провеждащи се в Шчечин (на английски и полски език)

 

Ресурси

Брошура “Признаването в Германия” (на немски език)

Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) при неформалното образование – потенциално търсене и прилагане (на немски език)

Eвропейски справочник за валидиране на неформално и самостоятелно учене 2014. Тематичен доклад: методи за валидиране (на английски език)

Позиция относно Платформата за учене през целия живот: стъпка напред при валидирането на неформалното и самостоятелното учене (на английски език)

Методи за самостоятелно образование – европейският опит на преподаватели/обучители, занимаващи се с основно и начално образование. Наръчник (на немски език)

Мониторинг на процеса по валидиране на неформално и самостоятелно учене (на английски език)

Признаване на неформалното и самостоятелното учене: практики на различни държави (на английски език)

Признаване на неформалното и самостоятелното учене: резултати, политики и практики (на английски език)

Признаване на неформалното и самостоятелното учене: насоки за развитие на политиките (на английски език)

Признаване на неформално учене в и извън квалификационните рамки на Обединеното кралство, Холандия и Финландия (на английски език)

Признаване и прилагане на самостоятелното и неформалното учене (на немски език)

Признаване, валидиране и акредитиране на неформалното и самостоятелното учене в държавите от ЮНЕСКО (на английски език)

Как се признават неформално придобитите умения в Германия (на немски език)

Предизвикателството с признаването: колко близо е Европа до признаването на всички видове учене? (на немски, гръцки, английски, испански, френски, италиански, полски и португалски език)

Видео: признаването на умения в Европа (на немски език)

 

Login (7)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?