Blog
Blog

Е2С – ангажирана с младежи в неравностойно положение, напуснали общата система на образование след 1999 г.

18/07/2017 г.

от Райнхолд Шифърс

 

Европейската Асоциация на градовете, институциите и училищата „втори шанс“ е международна организация, работеща в мрежа в сферата на преподаването или осигуряването на възможности за млади хора с недостиг на умения или квалификация да получат достъп до образователни програми или до пазара на труда.

Асоциацията е независима организация с нестопанска цел и е основана в Хеерлен (Нидерландия) на 4-ти юни 1999 г.

Основните цели на Асоциацията са да:

  • организира обмен и трансфер на опит между градовете и колективните териториални органи, създали или участващи в създаването на Училища  „Втори шанс“ в рамките на програма, стартирала в Европейския съюз
  • подпомага градове и колективни органи, имащи намерение да създадат Училища „Втори шанс“
  • насърчава като цяло европейската концепция за Училища „Втори шанс“

Контекст:

В изпълнение на Бялата книга „Преподаване и учене: в посока към учещото общество” (1995), през 1997 г. Европейската комисия стартира пилотни проекти  ”Училища втори шанс” (SCS).

До 2000 г. проектите имаха статут на пилотни проекти. През този период трябваше да се разработят инициативите, свързани със съдържанието и организацията на SCS.

Отправна точка за иницииране на Училища „втори шанс“ беше създаването на дългосрочни партньорства на местно ниво между всички институции, участващи в социалната и икономическа интеграция на млади хора в риск от социално изключване.

От самото начало градовете бяха част от динамичния обмен между училищата „втори шанс“; тесните връзки между инициативите дадоха възможност за бърз обмен на добри практики; създадоха се конкретни перспективи за международен обмен за младежите и за техните обучители.

В резултат на интензивния обмен на програми между участниците, представителите на градовете и местните власти създадоха Училища „втори шанс“, като заявиха намерението си да създадат европейска мрежа на градовете.

През 1998 г. Марсилия пое инициативата за създаване на Асоциация, която да продължи дейностите в мрежа за споделяне на опита на участващите училища и разширяване броя на участващите градове и училища.

Европейска Асоциация официално беше създадена през юни 1999 г. в Хеерлен (Нидерландия). В момента Асоциацията се председателства от град Норкьопинг (Швеция), секретариатът се осъществява от EURICON (Гюлпен, NL).

 

Понастоящем:

Мрежата е изначално европейска:- E2C е единствената европейска мрежа, която работи само с „Образование втори шанс“.- Работим усилено за въвеждането в цяла Европа на специални програми за младежи в неравностойно положение, които са напуснали общата система на образование без да постигнат успех.- Ангажирани сме да открием за тях нови  възможности за намиране на работа и за независим живот.- В много европейски страни училищата бяха създадени по силата на националното законодателство, например във Франция.- Европейската комисия кани наши експерти в работни групи и изслушвания.

- Ние променяме европейския образователен свят.

 

Можете да ни намерите тук:

http://www.e2c-europe.org(link is external)

Последвайте ни:

https://www.facebook.com/E2CEurope?fref=ts(link is external)

 

Линк към оригиналната статия:https://ec.europa.eu/epale/en/node/38226

 

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?