Премини към основното съдържание
Blog
Blog

DESI 2020 и тревожният бавен растеж на гражданите на ЕС с основни цифрови умения!

Отделът за цифрова икономика и умения на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на ЕК наскоро публикува Индекс за цифрова икономика и общество 2020 въз основа на данните, събрани от Евростат през 2019 г. Резултатите показват бавен напредък в придобиването на цифрови компетенции, тъй като броят на гражданите на ЕС с недостатъчните цифрови умения спадат само с 1%, от 43% на 42%.

29/06/2020

От Altheo VALENTINI

Език: EN

 

Отделът за цифрова икономика и умения на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на ЕК наскоро публикува Индекс за цифрова икономика и общество 2020 въз основа на данните, събрани от Евростат през 2019 г. Резултатите показват бавен напредък в придобиването на цифрови компетенции, тъй като броят на гражданите на ЕС с недостатъчните цифрови умения спадат само с 1%, от 43% на 42%.

В доклада се казва:

„През последните 4 години нивото на дигиталните умения продължава да расте бавно, достигайки 58% от хората, които имат поне основни цифрови умения, 33% с по-високи основни цифрови умения и 61% от хората, притежаващи поне основни софтуерни умения. Индикаторите за умения са силно повлияни от социално-демографските аспекти. Например 82% от младите индивиди (16-24), 85% от хората с високо формално образование, 68% от заетите или самостоятелно заетите хора и 87% от студентите имат поне основни цифрови умения. За разлика от тях само 35% от възрастните 55-74 години и 30% от пенсионерите и неактивните притежават основни умения.“

Тази впечатляваща последна статистика потвърждава и допълнително подчертава значимостта на общността на EPALE за принос за ускоряване на обмена на добри практики в областта на цифровото образование за възрастни.

В действителност, въпреки че актуализацията на индекса с данните за 2020 г. (след трите месеца на изолиране поради COVID-19) вероятно ще покаже положителна тенденция в цифровата грамотност на възрастните, този резултат няма да бъде устойчив без въвеждането на подходящи мерки за подкрепа, както на андрагогическо, така и на социално ниво.

Ето защо, възползвайки се от преразглеждането на планове за действие и политически рамки, свързани с цифровите технологии, с оглед на предстоящия програмен период 2021 – 2027 г., е от изключително значение институциите на ЕС и националните образователни органи да разширят обхвата на своите приоритети и действия в секторите за формално и неформално образование на възрастни.

За да го направят, би било разумно да включат конкретни действия, насочени към възрастни учащи се в приоритет 2 – „Развитие на съответните цифрови умения и компетенции на всички граждани“ – на новия План за действие в областта на цифровото образование.

Това включва призоваване на всички публични и частни организации, участващи в планирането и предоставянето на учене през целия живот, да си сътрудничат за:

  • разработване на нови форми на дигитално включване, насочени към овластяване на всички европейски граждани, особено тези от групите в неравностойно положение, постепенно да станат дигитални просуматори и реални фактори за промяна в устойчивия растеж на обществото;
  • осигуряване на гъвкави и ориентирани към гражданите инструменти и подходи за (само) оценка, разработване, сертифициране и признаване на основни и усъвършенствани цифрови умения;
  • дизайн на базирани на общността дигитални услуги, които гарантират безопасно и демократично участие в социални и граждански инициативи през всякакви граници и физически пречки.

 

 

Линк: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/desi-2020-and-alarming-slow-growth-eu-citizens-basic-digital-skills

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?